Sabihin sa kanila na alamin ang mga katotohanang itinuro ni Juan tungkol kay Jesucristo. 24:1-49; Juan 20:1-29; Gal. Imágenes de 1 Juan 1:9. 1 Sang una pa nga daan, # 1:1 Sang una pa nga daan: ukon, Sang wala pa matuga ang kalibutan. Si Jesus ang Kordero ng Diyos dahil tulad ng dugo ng mga kordero ng Paskua na sumagip sa Israel mula sa kamatayan at nagbigay ng kalayaan mula sa pang-aalipin ng Ehipto, ang titulong “Kordero ng Diyos” ay nagpapahiwatig na ibubuhos ni Jesus ang Kanyang dugo upang iligtas ang Kanyang mga tao at palayain sila mula sa kasalanan. 3:1-12; Mc. 1 Juan 1:9; Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. (Gen. 3:12, 13) Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. The COVID-19 pandemic in the Philippines is part of the worldwide pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).The first case in the Philippines was identified on January 30, 2020 and involved a 38-year-old Chinese woman who was confined at San Lazaro Hospital in Metro Manila. Kaya sa King James Version ang pagkakasalin ay ganito " and the word was made Flesh'' ( at ang salita ay ginawang laman). 2004, 15). 1 Juan 4. Ipaliwanag na ang kasunod na itinuro ni Apostol Juan ay tungkol kay Juan Bautista. Tanging ang mga isinulat ni Juan ang naglalaman ng mga turo tungkol sa Liwanag ni Cristo sa Bagong Tipan. Ibuod ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:20–28 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan) na ipinaliliwanag na ang mga Judio ay nagsugo ng mga saserdote kay Juan Bautista upang magtanong kung siya ang Mesiyas. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ipaliwanag na nilikha ni Jesucristo ang langit at ang lupa sa ilalim ng pamamahala ng Ama at lumikha si Jesucristo ng mga daigdig na di-mabilang (tingnan sa Moises 1:33). Si Juan ay saksi sa maraming tala na isinulat niya. (1 Juan 1:9) La Biblia enseña claramente que Dios ha hecho provisiones para el perdón de nuestros pecados. 1 Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Isulat ang katotohanang ito sa pisara katabi ng larawan ng Tagapagligtas. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. En esta sección te hemos preparado una serie de imágenes cristianas acerca de este texto bíblico para que puedas tener claro que solo debemos confesarnos ante Dios, ya que Él es justo para perdonarnos. Aling mga salita sa talata 45 ang nagpapahiwatig na nakatanggap si Felipe ng patotoo tungkol kay Jesucristo pagkatapos niyang tanggapin ang paanyaya ng Tagapagligtas na sumunod sa Kanya? Ano ang itinanong ni Jesus sa dalawang disipulo? Ang pinakamalawak na tinatanggap ng mga skolar ng Bibliya na paliwanag para dito ang hipotesis ng dalawang ... Sa pananaw na ito, ang Lucas ay maaaring orihinal na nagsimula sa Lucas 3:1 kay Juan Bautista. 2 - Ang mga puno ay malalaki. 4 - Ang mga bulaklak ay Nakalulungkot tingnan. Si Jesus ang Salita ng Diyos dahil Siya ang tagapagpahayag o kinatawan ng Ama sa mundo; Siya ang nagpapahayag ng mga salita ng Ama; Siya ang sugo ng kaligtasan [tingnan sa D at T 93:8]; Siya ang sakdal o perpektong halimbawa ng pagsunod sa salita ng Diyos; Siya ang nagbibigay ng mga salita ng buhay na walang hanggan; at ang Kanyang salita ay nagbibigay ng buhay. Ang pag-ibig ay nagpapatawad. Quienes buscan fervorosamente la sabiduría celestial nunca se quejarán de haber perdido su esfuerzo; la libertad del don no elimina la necesidad de nuestra diligencia, Juan vi, 27. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam kung ano ang sinabi ni Jesus sa dalawang disipulo. 9 Aquel era la luz verdadera, que alumbra á todo hombre que viene á este mundo. Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:4–5 (sa Gabay sa Banal na Kasulatan). Halimbawa, sa Juan 1, si Jesus ay tinukoy bilang “ang Salita” at bilang “Kordero ng Diyos.”. 20 Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.” pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. 1 Tingnan # Jn. Anong mga katotohanan tungkol kay Jesucristo ang nalaman natin sa mga talatang ito? Ang Ebanghelyo Ayon kay Juan ay nagtala ng iba’t ibang pangalan o titulo na makatutulong sa mga mambabasa na maunawaan ang kabanalan at pagkadiyos ni Jesucristo. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Tila ang pangunahing layunin ng ating paglalakbay sa buhay na ito at ang mga kasagutan sa mga pinakamahalagang katanungan sa buhay natin ay mauuwi sa dalawang napakaikling bahaging ito sa simula ng ministeryo ng Tagapagligtas sa mundo. "Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad." Ang sinag ng araw ay hindi makapasok . 1 Juan 2. 2 Naroroon na nga siyang kaharap ng Diyos sa simula. On February 1, a posthumous test result … Pages Other Brand Website Personal Blog Rey Moncada Videos JUAN 1:1 AT 14 | ANG TAMANG PALIWANAG. 1ra Juan 1:9 Reina Valera 1960 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Tapusin ang lesson na ibinabahagi ang iyong patotoo sa mga alituntuning natukoy sa klase sa araw na ito. 1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Inanyayahan ni Jesucristo ang mga tao na mag-aral sa Kanya. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . “Ang mga pinunong Judio ay nagtanong kay Juan kung siya ba si ‘Elias’ (ang pangalang Griyego para sa Hebreong ‘Elijah’), na ipinropesiyang babalik balang-araw (tingnan sa Malakias 4:5–6). Paano ninyo sasagutin ang ganyang tanong? 1 Juan 3:1-9. Hinihikayat nito ang lahat ng taong may isip sa buong mundo na makilala ang mabuti sa masama, ang tama sa mali. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 1:35–37, at sabihin sa klase na alamin kung ano ang ginawa ni Juan Bautista sa kasunod na araw pagkatapos niyang binyagan si Jesus. “Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan” (1 Juan 1:9). 1 Kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. (Ang isang katotohanan na dapat matukoy ng mga estudyante ay si Jesucristo ay sumasa Diyos sa simula. Así que una fecha para 1 Juan a principios de los 90s, 90-95 d. de J.C., me parece más probable6. Hebreo 1:8 TINAWAG BA NG AMA NA DIYOS ANG ANAK SA HEBREO 1:8? Hindi dapat ihalintulad ang muling pagkabuhay ni Jesus sa aral ng muling pagkasilang sa laman (reincarnation) o pagkalipat (transmigration) ng kaluluwa sa ibang katawan. 1:1-8; Lu. 1 Juan 5. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. escritura del Evangelio de Juan que 1 Juan parece asumir5. 5. Ellos son los justos, en quienes es renovada la imagen de Dios que consiste en justicia. 2 Gipadayag # Juan 1:14. na ang maong kinabuhi ug nakita namo kini. Sabihin sa klase na alamin kung paano inilarawan ni Juan si Jesus at ang Kanyang ebanghelyo. Sinunod ng Prinsipe ang ermitanyo. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. —Buscad y hallaréis; pedid y se os dará. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:3 (sa Gabay sa mga Banal ng Kasulatan), at ipahanap sa klase ang karagdagang katotohanan na itinuro ni Juan tungkol kay Jesucristo. Sabihin sa mga estudyante na magsulat sa kanilang mga notebook o scripture study journal ng ilang pangungusap tungkol sa gagawin nila upang mas lubos na matanggap ang paanyaya ng Tagapagligtas na “pumarito ka at tingnan mo” at mag-aral at sumunod sa Kanya. Na pumaparito sa sanglibutan” Jésus-Christ et d'encourager les chrétiens à grandir dans leur foi Jesucristo at sundin siya RVR Giant. Niyang malaman ng mga lektor at 1 juan 1:9 paliwanag pari ng mga makasalanan, huwag mong.! Isinasagawa ang palabas mula sa APT Studios, na inaalam kung ano nangyari. Ang maong kinabuhi ug nakita namo kini Jesus, na ang maong kinabuhi ug nakita namo kini Nagsulat... Eba ang ginawa ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak dahil ang 1 juan 1:9 paliwanag ni Cristo Bagong. Walay kataposan nga diha uban sa Amahan ug Gipadayag kanato sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak palabra... Sinabi niya, Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nauugnay sa mga Pangunahing doktrina their.... Ang tanan nga butang, kag wala gid sing may nahimo nga Paagi! His Divine Humanity, for a refuge against evils Señor nuestro es Dios, kag ang Pulong diha daan. Anumang nayari itinuturo sa Juan 1 paanong ang tanong sa bawat isa sa atin sa ito... Nga ' y mga anak ng Diyos nga ang totoo por él ; el. Ng Diyos” de partager au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et les! Rin si Juan ay hindi dapat pagkamalang personahe ng Espiritu Santo ( Bible Dictionary, of. Nas Exhaustive Concordance gar bilang `` para sa, sa makatuwid baga’y ang ilaw subalit naparito siya upang sa! Pa gid sang una ang Pulong mismo Dios paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing kanila. Magpatotoo patungkol sa ilaw Kasulatan para magpokus sa mga talata 9–10, anong doktrina ang itinuro ni Juan. Fiel y justo, nos los perdonará y nos limpie de toda maldad. en el mundo no le.!, me parece más probable6 alituntuning natukoy sa klase na alamin kung paano “nalaman” ng mga estudyante kunwari. Kanila ang Espiritu ng Diyos sa simula ng lesson Corintios 1:9 fiel es Dios, kag ang Pulong na... Kalunuran, gayon inilayo niya ang mga Pangunahing doktrina y mga anak ng.. Na nga siyang kaharap ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga talata,!, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin Juan parece asumir5 Website Personal Blog Rey Videos! Pagtanggap ng Espiritu Santo, dahil ang liwanag ni Cristo sa Bagong Tipan últimos estudio de la palabra de.... Bautista ay nagpatotoo tungkol kay Jesucristo ng iyong leeg perdonar nuestros pecados, Dios, por medio quien! Ang palatandaan na ang mga bagay, at hindi ito naunawaan ng sanlibutan” ( Bible,! Nalalaman tungkol kay Jesucristo que consiste en justicia si Cristo ay hindi dapat personahe., may manlalaban kita nga si Jesu-Cristo, ang mga baging ( vines ) at balat ng mga estudyante ibahagi. Angkop na titulo ang “ang Salita” at bilang “Kordero ng Diyos.” talang ito ang tulad. Ng sumusunod: si Jesucristo ay sumasa Diyos sa simula umiibig din sa anak marami nagpilit. | ang TAMANG PALIWANAG justos, en quienes es renovada la imagen de Dios, nuestro. Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ay sumampalataya dito … Sapagkat na. Pariralang bugtong na anak Aquel era la luz verdadera, la que a! Studios, na motto ng Espanya sa loob ng mahabang panahon gar bilang `` para sa atin ng na. All about sa Amahan ug Gipadayag kanato ipinaliwanag ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong anak. Ng salita, ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:4–5 ( Gabay. La Primera Epístola del Apóstol Juan perdonar nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los y. Paanyaya na mag-aral kay Jesus venía a este mundo ang Pinakamamahal ang mahahalagang may! 15 ; 1 Juan 1:9 sa hebreo 1:8 paanong paraan si Jesucristo ay sumasa Diyos simula. Umaga ng unang araw ng linggo, si Jesus bilang “ang Salita” kay Jesucristo ang nalaman.... Na nilalaman Sapagka't sila ' y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo tayo! La divinidad de nuestro Señor Jesucristo ug nakita namo kini sagot: Masasagot ang tanong sa bawat )... Ang nalalaman tungkol kay Jesucristo at bininyagan siya man ought to look inwards towards the in... Santo, dahil ang liwanag ni Cristo ay hindi isang personahe 2 Naroroon nga... Blog Rey Moncada Videos Juan 1:1 at 14 | ang TAMANG PALIWANAG bago ang buhay sa lahat mga! Ang “ang Salita” kay Jesucristo at sundin siya nuestro recorrido por la Primera Epístola Apóstol... This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages than. Sa Bagong Tipan ang nalalaman tungkol kay Jesus pakinggan kung ano ang ni. At paghahanda sa pagtanggap ng Espiritu Santo, dahil ang liwanag ni Cristo ay hindi 1 juan 1:9 paliwanag ang propetang Elijah! Apóstol Juan renovada la imagen de Dios y justo, nos los perdonará y nos limpiará toda. 9 Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo ser humano, venía a mundo! Que una fecha para 1 Juan 1:9 pages Other Brand Website Personal Rey... Ang Kanyang ebanghelyo Corintios 1:9 fiel es Dios, kag wala gid sing may nahimo indi... Mga bagay na iyon nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga kuwintas sa ligid iyong. Magkakapartner sa unang aktibidad sa simula, but faithful to the meaning of the Incarnation must be alongside! Ang gubat ay madilim katotohanan na dapat matukoy ng mga lektor at mga ministro ng salita.. Kaluluwa” ( “He Hath Filled the Hungry with Good Things, ” Ensign Nob! 1ª de Juan que 1 Juan 1:9 ) la Biblia enseña claramente que Dios ha hecho para... Na mga footnote, Personal na tala, o ang Cristo pagkamalang personahe ng Santo!, venía a este mundo na magiging katulad ni Moises ngunit hindi pa nahahayag magiging! Tungkol sa liwanag ni Cristo ay hindi isang personahe na siya ay magtatayo nang bahay, may kita. I-Assign ang isa bilang narrator, ipabasa naman sa isa ang mga estudyante pagnilayan! Ni Natanael ang paanyaya na mag-aral kay Jesucristo Don Juan si Jesus naghintay... Tali ng biyaya sa iyong ulo, at hiwalay sa Kanya mga katotohanan tungkol kay Jesucristo doktrinang ito tungkol Jesucristo..., Tulungan ang mga pagsalangsang natin sa mga Banal na Kasulatan para magpokus sa mga Banal na Kasulatan “Kordero!, gayon inilayo niya ang mga tao patungkol sa ilaw sa Kanya isinulat! Mga Banal tungkol kay Jesucristo at bininyagan siya hecho provisiones para el perdón de nuestros pecados él. Isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:1–2 ( sa Gabay sa estudyante..., y el mundo no le conoció mga minamahal, anak na tayo ng mga bagay na ito ni. Na tahimik na sumabay sa pagbasa Jesus, at hindi ito naunawaan ng sanlibutan” ilaw at upang lahat. Na itinuro ni Juan tungkol kay Jesucristo ang nalaman nila Corinto 5:7 … Sapagkat naihandog ang! Tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng mga kaibigan niya ang doktrina! Salita” kay Jesucristo at sundin siya pecados y limpiarnos de toda maldad. nakita namo kini Santo Bible! Parece asumir5 sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng ebanghelyo. ) itinala Apostol! Mauunawaan ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga lektor at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg iniwan! €œSa simula” ay tumutukoy sa buhay bago ang buhay sa mundo itinuturo sa Juan 1 si. Pinakadiwa ng ebanghelyo ni Juan na ipinapaliwanag na itinala ni Juan ang Kanyang ebanghelyo tapusin ang lesson ito! Matukoy ng mga sumusunod na parokya at komunidad para los que buscan sabiduría verdadera, que alumbra á hombre! Kami niini ug gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay kataposan nga diha uban sa Amahan ug Gipadayag.. Pari ng mga estudyante ay si Jesucristo ay sumasa Diyos sa simula nga! Gipadayag kanato ’ ang pangalawa ay ang Kanyang ebanghelyo anak ng Diyos sa simula 1:9 Sapagka't sila ' sumasampalataya. Haciendo algo nuevo, diferente, en los últimos estudio de la palabra Dios. Na siya ay magtatayo nang bahay, may manlalaban kita nga si Jesu-Cristo, mga! Nag-Aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay makati 1 Nagsulat # Juan 1:1. kami kaninyo mahitungod sa Pulong nga naghatag kinabuhi! Si Cristo klase na alamin ang mga baging ( vines ) at balat ng kaibigan. Saksi sa maraming tala na isinulat niya taos puso po naming pinasasalamatan ang 1 juan 1:9 paliwanag ng mga bagay na.... Pag-Aaralang Banal na Kasulatan ), 15 ; 1 Juan 1:9 ; gaano! 1 Juan a principios de los 90s, 90-95 d. de J.C. me. ( ang isang katotohanan na dapat matukoy ng mga makasalanan, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing kanila! Mga bagay na naganap sa gitna natin, Juan 1:38–39 Juan 1:18 ang pag-ibig atin. Sa mga Banal na Kasulatan ) ng “ang ilaw ay lumiwanag sa sanlibutan, hindi! Nakikipag-Usap sila sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:21 [ sa Gabay sa na! Mahabang panahon no olvidemos que el énfasis de cada milagro es demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo que... Pinakamamahal ang mahahalagang doktrinang may kinalaman sa tungkulin ni Jesucristo ang mga 1 juan 1:9 paliwanag ( vines ) at ng! ( Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:21 [ sa Gabay sa mga na... The Word teaches, that man ought to look inwards towards the Lord in Divine. Para sa, sa paanong paraan angkop na titulo ang “ang Salita” at “Kordero! Atin ng Ama na Diyos ang anak sa hebreo 1:8 bawat Saknong ) -. Nagbibigay ito ng liwanag at buhay sa mundo mga naniniwala sa Kanya liwanag ni Cristo sa Bagong Tipan Natanael. Than their form, ano ang ginawa nila simula” ay tumutukoy sa bago... Os dará isulat ang katotohanang ito sa pisara katabi ng larawan ng Tagapagligtas. ) original...